ด่านไทย

ขาออก 

 1. คน

กรณีเอกสาร พาสปอร์ต ก่อนหมดอายุหกเดือน

ขั้นตอน –กรอกใบตม.6-ผ่านตู้ตม.ประทับตรา-ขาออก หากนอกเวลาราชการทำการจ่ายค่าล่วงเวลา 10 บาท

เช่นนอกเวลาราชการ และวันหยุดเสาร์–อาทิตย์หรือวันหยุดนักขัตฤกษ์

กรณีเอกสาร บัตรประชาชน

ขั้นตอน –ทำใบบอร์ดิ้งพาสที่ ห้องทำบอร์ดิ้งพาสของอำเภอเมือง จ่ายค่าทำ 40 บาท หากนอกเวลาราชการทำการจ่ายค่าล่วงเวลา 10 บาทเช่นนอกเวลาราชการ และวันหยุดเสาร์-อาทิตย์หรือวันหยุดนักขัตฤกษ์

หมายเหตุ   กรณีนี้จะข้ามไปได้เฉพาะลาวเมืองท่าแขกเท่านั้น และอยู่ได้เพียง 3 วัน 2 และต้องแจ้งนอนทุกวัน

2. รถ

เอกสาร พาสปอร์ตรถ สำเนาทะเบียนรถ ต้องเป็นเจ้าของรถและไม่ติดไฟแนนซ์หรือได้รับการยินยอมจากไฟแนนซ์

ขั้นตอน กรอกเอกสาร ยื่นต่อเจ้าหน้าที่ตม.และศุลกากร –เสียค่าธนนมเนียม200 บาท –จ่ายค่าข้ามสะพานฯ ตามอัตรา

เช่น รถเก๋ง 25 บาท รถปิคอัพ 25 บาท รถตู้ บาท รถบัส 75บาท รถบรรทุกหกล้อ 100 บาท รถบรรทุกสิบล้อ 190 บาท

หมายเหตุ ผู้ขับขี่ต้องมี ใบขับขี่นานาชาติขาเข้า

1.คน

กรณีเอกสาร พาสปอร์ต

ขั้นตอน –นำเอกสาร พาสปอร์ต - ผ่านตู้ตม.ประทับตรา-ขาเข้า หากนอกเวลาราชการทำการจ่ายค่าล่วงเวลา 10 บาท

เช่นนอกเวลาราชการ และวันหยุดเสาร์-อาทิตย์หรือวันหยุดนักขัตฤกษ์กรณีเอกสาร บัตรประชาชน

ขั้นตอน –ใบบอร์ดิ้งพาสผ่านตู้ตม.ขาเข้า หากนอกเวลาราชการทำการจ่ายค่าล่วงเวลา 10 บาทเช่นนอกเวลาราชการ และวันหยุดเสาร์-อาทิตย์หรือวันหยุดนักขัตฤกษ์

ด่านศุลกากร บุคคล สามารถนำเข้าสินค้า อาทิ เหล้า จำนวน 1 ขวด บุหรี่ 1 คอตตอน

2. รถ เอกสาร พาสปอร์ตรถ สำเนาทะเบียนรถ

ขั้นตอน กรอกเอกสาร ยืนต่อเจ้าหน้าที่ตม.และศุลกากร –เสียค่าธนนมเนียม 200 บาท –จ่าย

***********************************************************************************
ด่านลาว
ขาเข้า

1.คน

กรณีเอกสาร พาสปอร์ต ก่อนหมดอายุหกเดือน

ขั้นตอน –นำพาสปอร์ตที่ผ่านไทยมาแล้ว ผ่านตู้ตม.ลาวประทับตรา-ขาเข้าจ่ายค่าธรรมเนียมเข้าเมือง 50 บาทหากนอกเวลาราชการทำการจ่ายค่าล่วงเวลา 10 บาท นอกเวลารัฐการ และวันหยุดเสาร์-อาทิตย์

กรณีเอกสาร บัตรประชาชน

ขั้นตอน –นำใบบอร์ดิ้งพาสที่ผ่านตม.ไทยมาแล้ว-ผ่านช่องตม.ลาว จ่ายค่าธรรมเนียมเข้าเมือง 50 บาท หากนอกเวลาราชการทำการจ่ายค่าล่วงเวลา 10 บาทเช่นนอกเวลารัฐการ และวันหยุดเสาร์-อาทิตย์

หมายเหตุ กรณีนี้จะข้ามไปได้เฉพาะลาวเมืองท่าแขกเท่านั้น และอยู่ได้เพียง 3 วัน 2 และต้องแจ้งนอนทุกวัน

2. รถ เอกสาร พาสปอร์ตรถ สำเนาทะเบียนรถ ต้องเป็นเจ้าของรถและไม่ติดไฟแนนซ์หรือได้รับการยินยอมจากไฟแนนซ์

ขั้นตอน - นำเอกสารท่านผ่านไทยมาแล้ว ยืนต่อเจ้าหน้าที่ตม.และศุลกากรลาว –เสียค่าธนนมเนียม และค่าประกันภัยรถยนต์200 บาทขาออก

1.คน

กรณีเอกสาร พาสปอร์ต

ขั้นตอน –นำพาสปอร์ตที่ผ่านไทยมาแล้ว ผ่านตู้ตม.ลาวประทับตรา-ขาออกจ่ายค่าธรรมเนียมออกเมือง 40 บาทหากนอกเวลาราชการทำการจ่ายค่าล่วงเวลา 10 บาท นอกเวลารัฐการ และวันหยุดเสาร์-อาทิตย์

กรณีเอกสาร บัตรประชาชน

ขั้นตอน –นำใบบอร์ดิ้งพาสที่ผ่านตม.ไทยมาแล้ว-ผ่านช่องตม.ลาว ค่าธรรมเนียม40 บาท

2. รถ เอกสาร พาสปอร์ตรถ สำเนาทะเบียนยื่นต่อเจ้าหน้าที่ตม.และศุลกากรลาว –เสียค่าธรรมเนียม 200บาท

หมายเหตุ
การข้ามไป สปปล.

ข้ามทางสะพาน  (ด่านเปิดเวลา 06.00-22.00 น.)  รถโดยสารรอบแรก 08.30 น.
               1. ทำบัตรผ่านแดนตรงอาคารขาออก ( ถ้าสะดวกทำไว้ก่อน )
               2. ค่ารถโดยสาร 70 บาท ไป - กลับ 140 บาท ( เสาร์ - อาทิตย์ มีค่า OT 5 บาท )
               3. ค่าทำบัตรผ่านแดน 40 บาท
               4. ค่าธรรมเนียมเข้าเมือง 50 บาท

ข้ามทางเรือ ( ด่านเปิดเวลา 08.00 - 06.00 น. )
               1. ทำบัตรผ่านแดน ( อยู่ได้ 3 วัน 2 คืน )
               2. ค่าเรือโดยสาร 60 บาท ไป - กลับ 120 บาท ( เสาร์-อาทิตย์ มีค่า OT 10 บาท)
               3. ค่าทำบัตรผ่านแดน 30 บาท
               4. ค่าธรรมเนียมเข้าเมือง 50 บาท

เบอร์โทรด่านตรวจคนเข้าเมือง
               042-511235, 042-511473, 042-516208

***********************************************************************************
ด่านเวียดนาม
ขาเข้า

1.คนเอกสาร พาสปอร์ต ก่อนหมดอายุหกเดือน

ขั้นตอน –นำพาสปอร์ตที่ผ่านลาวมาแล้ว ผ่านตู้ตม.เวียดนามประทับตรา-ขาเข้า จ่ายค่าธรรมเนียมเข้าเมือง 40 บาทหากนอกเวลาราชการทำการจ่ายค่าล่วงเวลา 10 บาท นอกเวลารัฐการ และวันหยุดเสาร์-อาทิตย์

2. รถ ต้องเป็นรถลาวเท่านั้น

ขั้นตอน นำเอกสารท่านผ่านไทย-ลาวมาแล้ว ยืนต่อเจ้าหน้าที่ตม.และศุลกากรลาว –เสียค่าธนนมเนียมและค่าประกันภัยรถยนต์ 200 บาท

ขาออก

1.คน

กรณีเอกสาร พาสปอร์ต ก่อนหมดอายุหกเดือน

ขั้นตอน –นำพาสปอร์ตที่ผ่านไทยมาแล้ว ผ่านตู้ตม.ลาวประทับตรา-ขาเข้า จ่ายค่าธรรมเนียมเข้าเมือง 50 บาทหากนอกเวลาราชการทำการจ่ายค่าล่วงเวลา 10 บาท นอกเวลารัฐการ และวันหยุดเสาร์-อาทิตย์

2. รถต้องเป็นรถลาวเท่านั้นขั้นตอน นำเอกสารท่านผ่านไทยมาแล้ว ยื่นต่อเจ้าหน้าที่ตม.
และศุลกากรลาว –เสียค่าธนนมเนียมและค่าประกันภัยรถยนต์ 200 บาท


************************************************************
สรุปค่าธรรมเนียมด่านเข้า-ออก 

-กรณี ไทย-ลาว รวม 150 บาท 

-กรณี ไทย-ลาว-เวียดนาม รวม 400 บาท 

อัตราค่าบริการเดินทาง 

เรือ 60บาท/เที่ยว 

รถประจำทาง บขส. นครพนม-ท่าแขก 80 บาท/เที่ยว 

รถตู้เหมา 

-ใน เมืองท่าแขก 2500 บาท/วัน ไม่รวมน้ำมัน 

-นอก เมืองท่าแขก 4000 บาท/วัน ไม่รวมน้ำมัน 

-ไป เวียตนาม4000 บาท/วัน ไม่รวมน้ำมัน 


คลิปข่าววันเดียวเที่ยว 3 ประเทศ